İçtihatlar

Kira Artış Oranı

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/4257

K. 2014/5925

T. 8.5.2014

• İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Kira Sözleşmesindeki Kira Artış Oranının Belirlenebilir ve Hesap Edilebilir Şekilde Belirtilmiş Olduğu - Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümleneceği/TEFE Oranındaki Artış Şartının TEFE Kaldırıldığından TÜİK'in Yayınladığı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin 12 Aylık Ortalamasına Göre Belirleneceği )

• KİRA ARTIŞ ORANI ( İtirazın Kaldırılması - Kira Sözleşmesindeki Kira Artış Oranı Belirlenebilir ve Hesap Edilebilir Şekilde Belirtilmiş Olduğundan Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümleneceği/TEFE Oranındaki Artış Şartının TEFE Kaldırıldığından TÜİK'in Yayınladığı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin 12 Aylık Ortalamasına Göre Belirlenmesi Gerektiği )

• TAKİP TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU BEŞ YILLIK KİRA FARKININ BELİRLENMESİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılacak İnceleme Sonucunda Alınacak Rapora Göre İtirazın Kaldırılacağı - Kira Farkı Miktarının Tespit Edilerek Karar Verileceği )

2004/m. 269

ÖZET : Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki sözleşme bir yıllık sürelerle yenilenmiş olup, geçerliliğini sürdürmekte olan kira sözleşmesindeki kira artış oranı belirlenebilir ve hesap edilebilir şekilde belirtilmiş olduğundan, uyuşmazlığın sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Sözleşmedeki TEFE oranındaki artış şartı, TEFE kaldırılmakla artış oranı TÜİK'in yayınladığı yurtiçi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre belirlenmesi gerekir. Takip tarihinden geriye doğru beş yıllık kira farkının belirlenmesi için dosya üzerinde uzman bilirkişi aracılığı ile yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda alınacak rapora göre itirazın kaldırılması gereken kira farkı miktarı tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı aleyhine yapmış olduğu 18.11.2013 günlü icra takibi ile taraflar arasında düzenlenen yazılı kira sözleşmesinin özel hükümlerinin birinci maddesinde, yıllık kira artışlarının, kontrat tarihinden önce en son açıklanan yıllık toptan eşya fiyat artışları endeks ( TEFE ) oranında yapılacağının kararlaştırılmasına rağmen, davalının bu artış şartına uymayarak yapmış olduğu kira ödemeleri ile sözleşmedeki artış şartının uygulanması ile ödenmesi gerekli kira parası farklarının geriye dönük olarak beş yıllık tutarı 46.678,72.-TL'nin davalıdan tahsilini istemiş, davalının icra takibine borcunun bulunmadığı yönündeki itirazı ile takibin durması üzerine, davacı alacaklı yasal sürede ödeme yapılmadığından bahisle icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Davalı, kira bedellerini artışlı olarak ödediğinden bahisle davanın reddini savunmuş, mahkemece artışlı kiraların davacı alacaklı tarafından zımnen kabul edilmesinden sonra, geriye dönük kira artışlarının istenmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen takibe ve davaya dayanak yapılan 01.11.2002 başlangıç tarihli, beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin varlığı hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu yazılı sözleşmenin özel hükümlerinin birinci maddesinde kararlaştırılan yıllık kira artış koşulu geçerli olup, tarafları bağlar. Davacının bu sebeple kira artış farklarını talep etmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşme bir yıllık sürelerle yenilenmiş olup, geçerliliğini sürdürmekte olduğundan, kira sözleşmesindeki kira artış oranı belirlenebilir ve hesap edilebilir şekilde belirtilmiş bulunduğundan, mahkemece uyuşmazlığın sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Sözleşmede TEFE oranındaki artış şartı ve TEFE ekonomi terminolojisinden kaldırılmakla artış oranı TÜİK'in yayınladığı yurtiçi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre belirleneceğinden, takibe konu alacağın belirlenmesi açısından, bu açıklamalar nazara alınarak takip tarihinden geriye doğru beş yıllık kira farkının belirlenmesi için dosya üzerinde uzman bilirkişi aracılığı ile yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucunda alınacak rapor içeriğine göre itirazın kaldırılması gereken kira farkı miktarının tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.