Hukuki Bilgilendirmeler

7 Temmuz 2023 Tarihinde Yapılan Vergi Düzenlemeleri

ØKDV oranı %18’den %20’ye; (II) sayılı listede yer alan mallar için uygulanan KDV oranı %8’den %10’a yükseltildi.

ØSürücü belgesi harçları dışında kalan tüm maktu harç tutarları %50 oranında artırıldı ve yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltildi.

ØTüketici kredilerine uygulanan BSMV oranı %10’dan %15’e yükseltildi. İşbu oran 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanacaktır.

ØŞirketlerin kendi paylarını iktisap etmeleri halinde dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında stopaj uygulanması imkanı yalnızca payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketleri için geçerli olacaktır. Buna göre, halka açık olmayan tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi paylarını iktisap etmeleri halinde dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınacak stopaj oranı yeniden %15 olarak belirlendi. Söz konusu değişiklik, 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen paylar için geçerli olacaktır.

ØYargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kanun Teklifi, araç sahiplerine bu yıl bir kereye özgü olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi getirmektedir.

Kurumlar Vergisi

Kanun Teklifi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e; bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için uygulan kurumlar vergisi oranı ise %25’ten %30’a çıkarılıyor.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına mevcut durumda uygulanan 1 puan kurumlar vergisi indiriminin 5 puana yükseltilmesi öngörülüyor.

Kurumlar vergisi oranına ilişkin bu değişiklikler, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilecek kazançlara uygulanacaktır. Özel hesap dönemine tabi kurumlar için ise yeni kurumlar vergisi oranlarının uygulanmasında 2023 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemleri esas alınacaktır.

Taşınmaz Satışına İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnaları Kaldırılıyor

Taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması kaydıyla kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışlarından elde edilen kazançların %50’si (belirli şartların sağlanması halinde) kurumlar vergisinden istisnadır. Benzer şekilde, taşınmaz ticareti ile uğraşmayan kurumların aktifinde en az iki yıl tam süre ile yer alan taşınmazların teslimi KDV’den istisnadır.

Kanun Teklifi ile bahse konu kurumlar vergisi ve KDV istisnası kaldırılıyor. Bununla birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce kurumların aktifinde yer alan bir taşınmazın, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra satılması durumunda, söz konusu taşınmaz satışı işlemi KDV’den istisna olmaya devam edecek ve taşınmazın satışından elde edilen kazancın ise %25’i kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Girişim Sermayesi Dışındaki Yatırım Fon ve Ortaklıklarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnaları Kaldırılıyor

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarından ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde edilen gelirlere ilişkin kurumlar vergisi istisnaları yürürlükten kaldırılıyor.

Yapılan bu değişiklik, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle iktisap edilen yatırım fonu katılım payları için uygulanacaktır. Düzenlemenin yayımlanmasından önce iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelirler ise kurumlar vergisinden istisna olmaya devam edecektir.

07.07.2023 tarihli 32241 sayılı Değişikliğin tam metni için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.pdf