Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Ticaretle uğraşan her şirket, işletmeci ve esnafın en sık karşılaştığı problemin alacağını tahsil edememe veya yapmış olduğu hatalı işlemler neticesinde haciz tehdidi altında ticari hayatını devam ettirmeye çalışması olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle ticari işlerden kaynaklanan alacakların tahsilinin yanı sıra, oldukça kaygan bir zemine sahip olan ticari hayatta alacakların ne şekilde güvence altına alınacağı ile örneğin çek ve senet düzenlenirken nelere dikkat edileceği gibi birçok teknik konuda, alanında yetkin şirketlere, vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu çerçevede Yıldırım Hukuk Bürosu’ nda;

 • Mahkeme ve tahkim kararlarının icrası
 • Kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirketlerin ödenmeyen alacaklarının tahsili- takibi (Fatura, cari hesap vb.)
 • Adi bir belgeye dayanan veya herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili
 • Kira ödemelerinin takibi ve kira alacaklarının icrası
 • Borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması
 • İpotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler
 • İhtiyati haciz davası
 • İtiraz ve itirazın iptali, istirdat, menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren tüm davalarda danışmanlık ve ihtilaf çözme hizmetleri verilmektedir.