Faaliyet Alanlarımız

Yabancılar ve İltica Hukuku

Türkiye’nin gelişen ekonomisi ve Asya kıtasından Avrupa kıtasına göç hareketinde de geçiş noktası bulunması nedeni ile ülkemiz önemli miktarda yabancı nüfusu sınırları içerisinde barındırmaktadır.

Yıldırım Hukuk Bürosu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yaşadığı/yaşayacağı her türlü hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti verebilecek düzeydedir. Bu doğrultuda;

  • Türkiye’ de yerleşmek, seyahat etmek, çalışmak, eğitim almak ve sağlık hizmetlerine ulaşmak gibi haklara erişim noktasında yabancıların bu konudaki yapacakları başvuru ve dava takipleri, uzman avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Yıldırım Hukuk Bürosu, yabancı şahısların ülke içerisinde şirket, dernek, temsilcilik, vakıf gibi tüzel kişilik kurması ya da ülke içerisinde kurulmuş olan tüzel kişiliklerin parçası olması noktasında da danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Bu amaç ve işlerin gerçekleştirilmesi için ulusal mercilerde idari başvurular ile yerel mahkemelerde iddia ve savunma faaliyeti, uluslar arası mercilerde ise(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komiteleri) üst düzey hak arama faaliyetleri yürütülmektedir.
  • Yabancıların veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerde almış oldukları mahkeme kararlarının Türkiye’ de tanınması ve tenfizi için gerekli hukuki süreçler yürütülmektedir.
  • Ülkenin stratejik konumu ve göç yollarında geçiş noktası olması nedeni ile Türkiye’ ye iltica eden şahıslara da hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu doğrultuda hakkında sınırdışı kararı verilen şahıs hakkında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılacak başvuru ve itirazlarla kişinin ulusal ve ulusal üstü mevzuat gereği temel hak ve özgürlüklerinin zarar göreceği ülkeye geri gönderilmemesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda idari makamlara yapılacak başvurular neticesinde sonuç alınamaması halinde idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açılmakta ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi’ ne yapılan başvurularla sınırdışı kararlarının durdurulması sağlanmaktadır.