Faaliyet Alanlarımız

İnsan Hakları Hukuku

Yıldırım Hukuk Bürosu, temel hak ve özgürlüklerine yönelik herhangi bir ihlalle karşılaşan yerli ve yabancı müvekkillerin haklarının savunulması için gerekli mücadeleler konusunda müvekkillerini temsil etmektedir.

İnsan hakları, tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.

Can ve mal güvenliği, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi geleneksel hak ve özgürlükler birinci kuşak çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı gibi ekonomik ve sosyal haklar da ikinci kuşak haklar olarak nitelendirilmektedir. Bunlarla birlikte üçüncü kuşak haklar, dayanışma hakları olarak da ifade edilen, temiz bir çevrede yaşama hakkı, teknolojik verilere karşı özel hayatın korunmasını isteme hakkı, sanat ve bilim özgürlüğü, tüketici hakkı, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı korunma haklarıdır.

Anayasamızın ‘Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma’ başlıklı 90. Maddesi uyarınca ve TBMM tarafından onaylanan ve yürürlüğe konulan milletlerarası andlaşmalar kanun hükmünde olup, işbu sözleşmeler altında korunan ve müvekkillerimizin ihlal edilen tüm haklarına ilişkin çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası mecralarda yürütmekteyiz.

İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır.

Türkiye tarafından 1954’te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikâyet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere bu haklara: mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.

Bu bağlamda Yıldırım Hukuk Bürosu, karşılaşılan hak ihlalleri ile ilgili başta adil yargılanma, ayrımcılık yasağı ve mülkiyet haklarının ihlalleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolları olmak üzere, raporlama faaliyetleri yürütmekte, Ulusal ve Uluslararası İnsan Hakları kurumları ve yargı makamları önünde insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve sonlandırılması için müvekkiller adına uzman kadrosu ile çalışmalar yapmaktadır.